Konferencja Episkopatu Polski

Zarządzenie do "Wskazań w sprawie materii Eucharystii" dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii

07.10.2015

Informacje o dokumencie

Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Źródło przedstawianego tekstu: Komisja liturgiczna KEP
1. Konferencja Episkopatu Polski, decyzją z dnia 6 marca 2013 roku, podjętą podczas 361. Zebrania Plenarnego, przyjęła dokument zatytułowany "Wskazania w sprawie materii Eucharystii"1. W powyższym dokumencie zawarte zostały wytyczne, które winny być zachowane przy produkcji i dostarczaniu wina mszalnego, jak również przy wypieku chleba do celebracji Eucharystii.
Wspomniany dokument zawiera m.in. postulat stworzenia ogólnopolskiego rejestru producentów i dostawców wina mszalnego i chleba do celebracji Eucharystii. Określa również sens i cel istnienia takiego rejestru: "Tylko te firmy i osoby, które znajdą się w takim rejestrze, będą miały prawo do dystrybucji materii przeznaczonej do sprawowania Eucharystii"2. Każdy biskup diecezjalny zachowuje przy tym autonomię, co do określania osób i firm rozprowadzających materię Eucharystii na terenie swojej diecezji.
Niniejsze zarządzenie, dotyczące producentów i dostawców wina mszalnego oraz chleba do celebracji Eucharystii, stanowi zatem praktyczną realizację wspomnianego powyżej postulatu.
2. Osoby i firmy, które chcą przygotowywać komunikanty i hostie do celebracji Eucharystii powinny wykazać się znajomością przepisów Kościoła w tej materii, jak też przedstawić rekomendację swojego proboszcza.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości oferowanych komunikantów i hostii można skierować proponowany chleb do celebracji Eucharystii do specjalistycznego laboratorium celem dokonania dokładnych badań na koszt jego producenta.
3. Natomiast osoby i firmy, które chcą oferować wino mszalne, ale tylko takie wino, które zostało wyprodukowane zgodnie z prawem winiarskim kraju pochodzenia, powinny przedstawić w kurii diecezjalnej właściwej miejscu ich działalności, poniższe dokumenty:
- zaświadczenie, stwierdzające że producent wina, którego produkt ma być zakwalifikowany i rozprowadzany jako wino mszalne, należy do związku winiarzy swojego kraju;
- zaświadczenie od biskupa miejsca, że dana osoba jest zaprzysiężonym producentem lub dostawcą wina mszalnego;
zaświadczenie o zgłoszeniu konkretnego wina jakościowego wraz z badaniami laboratoryjnymi, gdzie podana jest ilość cukru naturalnego w moszczu w czasie zbiorów, i zatwierdzeniu go przez powołane do tego instytucje krajowe (np. instytuty wina);
certyfikat konkretnego wina jakościowego, zawierający informacje na temat państwa, kraju winnego, miejscowości, stoku, szczepu, roku zbiorów, z którego pochodzi, ilości cukru naturalnego w moszczu (nie mniej niż Öechsle - 78, KMW - 15,6, Baume - 10,5, Brix / Balling – 18,9. czyli 188 g / litr cukru) ilość litrów wina i do ilu butelek zostało rozlane.
w razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości, klasy i wartości oferowanych win, można skierować proponowane wino mszalne do specjalistycznego laboratorium celem dokonania dokładnych badań laboratoryjnych na koszt oferenta tych win.
4. Powyższe dokumenty przedstawione w oryginałach, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i sprawdzone pod względem formalnym w kurii diecezjalnej miejsca, gdzie znajduje się siedziba firmy, są warunkiem umożliwiającym złożenie przyrzeczenia przed biskupem miejsca lub jego przedstawicielem i otrzymanie licencji dla dostawcy wina mszalnego w danej diecezji. Licencja obejmuje ściśle określone gatunki wina. Spełnienie natomiast warunków podanych w p. 2 niniejszego Zarządzenia… upoważnia do złożenia przyrzeczenia i otrzymania licencji dla producenta chleba do celebracji Eucharystii. Po złożeniu przysięgi należy podpisy złożyć na trzech oryginalnych egzemplarzach tekstu przysięgi, który jeden zostaje w danej Kurii, drugi otrzymuje dostawca materii Eucharystii, trzeci trafia do Komisji. Licencje wydawane są na okres 5 lat, jeżeli przysięga nie zostanie w odpowiednim terminie odnowiona automatycznie autoryzacja staje się nieważna.
5. Do ogólnopolskiego rejestru producentów i dostawców wina mszalnego i chleba do celebracji Eucharystii mogą być wpisane tylko te osoby i firmy, których dokumenty zostały wcześniej przesłane także do Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i otrzymały jej pozytywną opinię. Ogólnopolski rejestr producentów i dostawców materii Eucharystii jest prowadzony na stronie internetowej Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Rejestr ten będzie na bieżąco przez Komisję aktualizowany.
6. Księża proboszczowie oraz osoby, które z racji pełnionych obowiązków zajmują się zakupem materii do celebracji Eucharystii, są zobowiązani w sumieniu zaopatrywać się w wino mszalne, hostie i komunikanty u tych dostawców względnie producentów, którzy zostali potwierdzeni przez kompetentna władzę kościelną. Butelki, zawierające oferowane wino mszalne, winny natomiast posiadać etykietę, w języku polskim: "Wino mszalne wyprodukowane zgodnie z zarządzeniem dotyczącym użycia wina do celebracji Eucharystii przez zaprzysiężonego winiarza. Sprowadzający… zatwierdzony przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów".
7. Zaleca się ustanowienie Przewodniczących Diecezjalnych Komisji Liturgicznych odpowiedzialnymi za czuwanie na ile Wskazania w sprawie materii Eucharystii oraz niniejsze Zarządzenie… są przestrzegane na terenie danej Diecezji. Czuwanie to obejmuje przede wszystkim kontrolę, od jakich producentów i dostawców jest oferowane wino mszalne, hostie i komunikanty np. w księgarniach diecezjalnych, które podlegają Kurii, czy przez objazdowych sprzedawców.
Niniejsze Zarządzenie zostało przyjęte przez 370 Zebranie Plenarne KEP, które miało miejsce w dniach 6-7 października 2015 r. w Warszawie.
Przypisy
1. Por. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Wskazania w sprawie materii Eucharystii, w: Anamnesis 74 (2013) 3, 51-58, cytowane dalej jako Wskazania z zachowaniem wewnętrznej numeracji dokumentu.
2. Por. Wskazania, 11.