Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Odpowiedzi ws. gestu rąk przy bierzmowaniu, kapa jako strój diakona

23.02.2004

Informacje o dokumencie

Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Źródło przedstawianego tekstu: "Anamnesis" nr 38, t. 10 (2004), s. 29
  • Uwagi do tekstu: Dodane śródtytuły robocze (red.)
[Zapytanie]
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski
Przewodniczący – Biskup Stefan Cichy, ul. Jordana 39, skr. poczt. 331, PL 40-953 KATOWICE
Katowice, dnia 31 października 2003 r.

Reverendissimo
Mons. FRANCESCO B. TRAN VAN KHA
Capoufficio della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
CITTÀ DEL VATICANO

Najczcigodniejszy Księże,
niniejszym listem, jako Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, pragnąłbym przedstawić pewne pytania, oczekując z Waszej strony ewentualnej odpowiedzi. Pytania są następujące:
1) Czy przy wyciągnięciu rąk w czasie obrzędu bierzmowania wszyscy obecni księża wyciągają ręce, czy tylko prezbiterzy, którzy będą namaszczali krzyżmem bierzmowańców? (por. Ordo Confirmationis, nry 24 i 25);
2) Czy kiedy diakon przewodniczy czynnościom liturgicznym (np. Liturgii Godzin) lub wystawieniu i błogosławieństwu Najświętszym Sakramentem, może ubrać kapę?
Wyrażając wdzięczność za poświęconą mi uwagę i w nadziei otrzymania wyjaśnienia w poruszanych kwestiach, chętnie korzystam z okazji dla wyrażenia uczuć szczególnego szacunku
Czcigodnemu Księdzu w Panu oddany
+ Stefan Cichy
Przewodniczący Komisji
[Odpowiedź]
KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. 2117/03/L
Z Watykanu, dnia 23 lutego 2004 r.

Jego Ekscelencja
Biskup Stefan CICHY
Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego
ul. Jordana 39 - skr. poczt. 331
40-953 KATOWICE – POLSKA

Najczcigodniejszy Ekscelencjo,
w odpowiedzi na uprzejmy list Waszej Ekscelencji z dnia 31 października ub. r., w którym przedstawił dwa zapytania, pierwsze o wyciągnięciu rąk przez prezbiterów w czasie obrzędu bierzmowania i drugie o użyciu kapy przez diakona, śpieszę zakomunikować, co następuje:
1. W nrze 9 Wprowadzenia teologiczno-pastoralnego (Praenotanda) do Ordo Confirmationis, czytamy: «Presbiteri, qui ministro principali aliquando sociantur in conferendo sacramento, manuum impositionem una cum ipso super omnes candidatos simul peragunt, nihil tamen dicentes». To wskazanie jest powtórzone w rubryce samego obrzędu, nry 24 i 25. Jasne więc jest, że ręce wyciągają jedynie prezbiterzy, którzy towarzyszą biskupowi w udzielaniu bierzmowania, a nie wszyscy prezbiterzy obecni w czasie celebracji.
2. Co do użycia kapy przez diakona, w księgach liturgicznych wyraźnie zaznaczono to jedynie w przypadku błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zakończenie adoracji eucharystycznej (por. De sacra Communione et de cultu Mysterii Eucharistici extra Missam, 92). W innych przypadkach kapa jest wspomniana jako strój zarezerwowany dla kapłana (por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, nr 255; Caeremoniale Episcoporum, nr 66; Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 341 (wydanie z 1975 r. nr 303).
3. Jeśli Konferencja Episkopatu Polski uznałaby za wskazane pozwolić diakonom na używanie kapy w czynnościach liturgicznych (np. w czasie przewodniczenia Liturgii Godzin), może na to pozwolić według miejscowych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że strojem właściwym diakona jest dalmatyka.
W przypadku pozwolenia diakonowi na ubranie kapy prosi się o przesłanie do tej Kongregacji noty dotyczącej takiego pozwolenia.
Korzystam z okazji, by przesłać serdeczne pozdrowienia i zapewnić o szczególnym szacunku
Waszej Ekscelencji w Panu oddany
(+ Domenico Sorrentino)
Arcybiskup Sekretarz
[Nota]
Nota
W związku z p. 3. listu wspomnianej Kongregacji z dnia 23 lutego 2004 r. (Prot. 2117/03/L) do bpa Stefana Cichego, przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 327. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski obradujące w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2004 r. uznało za wskazane, żeby w Polsce pozwolić diakonom na używanie kapy w czynnościach liturgicznych (np. w czasie przewodniczenia Liturgii Godzin), przy zachowaniu zasady, że strojem właściwym diakona jest dalmatyka.
+ Stefan Cichy
Przewodniczący Komisji