Konferencja Episkopatu Polski

Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego

08.02.1979

Informacje o dokumencie

Dokument sprawdzony
  • Źródło przedstawianego tekstu: Prawo sakramentów (zob. PDF)
  • Uwagi do tekstu: Tytuł skrócony – red.
Konferencja Episkopatu Polski
Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego
Wyjaśnienie
1. Udzielanie Komunii świętej pod dwiema postaciami reguluje Instrukcja Stolicy Apostolskiej z dnia 29.VI.1970 Sacrametali Communione, której przepisy powtórzono w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego nr 242.
2. Postanowienia Instrukcji są następujące:
a) Komunii świętej pod dwiema postaciami można udzielać jedynie w wypadkach przez Stolicę Apostolską ustalonych. Liczba takich wypadków wynosi czternaście. Niektóre dotyczą wiernych świeckich, inne osób żyjących we wspólnotach zakonnych oraz wspólnotach do zakonnych przyrównywanych.
b) W każdym z ustalonych wypadków konieczne jest pozwolenie miejscowego ordynariusza, który udziela pozwolenia we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji, a ordynariusz zakonny udziela pozwolenia w domach swojego zakonu.
Uchwała Konferencji Episkopatu dotycząca wspólnot zakonnych i wspólnot życia konsekrowanego
Biskupi Polscy zebrani na Konferencji Plenarnej w Warszawie dnia 8 lutego 1979, załatwiając sprawy dotyczące Liturgii, powzięli uchwałę, mocą której udzielają ogólnego pozwolenia na Komunię świętą pod dwiema postaciami we wspólnotach zakonnych i wspólnotach do zakonnych przyrównywanych nie podlegających ordynariuszom zakonnym w następujących wypadkach:
1. Ksieni w dniu otrzymania błogosławieństwa, dziewicom w Mszy, w czasie której otrzymują konsekrację, składającym i odnawiającym śluby zakonne oraz obchodzącym jubileusz w czasie Mszy św. oraz ich rodzinom i członkom wspólnoty.
2. Uczestnikom Mszy koncelebrowanej.
3. Odprawiającym rekolekcje w czasie Mszy św. dla nich odprawianej.
4. W czasie Mszy konwentualnej lub wspólnotowej (Missa conventualis vel communitatis) w następujące dni:
a) wszystkie uroczystości,
b) święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła,
c) święto św. Stanisława Kostki Patrona Polski,
d) święto Patronów Zgromadzenia,
e) w dni Kapituły generalnej Zgromadzenia domu, w którym Kapituła się odbywa.
W innych wypadkach należy się zwracać do miejscowego ordynariusza.
Komunii świętej należy udzielać "przez zanurzenie" (per intinctionem) i zachować obrzędy opisane w nr 246 Wprowadzenia Ogólnego do Mszału Rzymskiego.
Z możliwości przyjęcia Komunii świętej pod dwiema postaciami mogą skorzystać wierni, którzy biorą udział we Mszy św. Wspólnoty zakonnej w wymienione dni.
Warszawa, dnia 8 lutego 1979 r.