Święta Kongregacja Nauki Wiary

Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych

25.01.1974

Informacje o dokumencie

Dokument sprawdzony
  • Źródło przedstawianego tekstu: vatican.va
  • Uwagi do tekstu: Tytuł skrócony – red. W tekście oryginalnym odnośnik do AAS znajduje się na końcu dokumentu w miejscu przypisu.
Święta Kongregacja Nauki Wiary
Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych*


*AAS 66 (1974), 661
Odnowa liturgiczna, realizowana zgodnie z Konstytucją Soboru Watykańskiego II, wprowadziła pewne zmiany także w formułach, które należą do samej istoty obrzędów sakramentalnych. Te nowe słowa, podobnie jak pozostałe, należało tak przetłumaczyć na języki narodowe, by zgodnie z właściwym charakterem języka wyrażały sens pierwotny. Z tego powodu wynikły pewne trudności, które teraz wyszły na jaw, gdy poszczególne Konferencje Episkopatu nadsyłają nowe wersje do zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. W tej sytuacji Święta Kongregacja Nauki Wiary ponownie przypomina, że jest konieczne, by tłumaczenia istotnych formuł w obrzędach sakramentów wiernie oddawały pierwotne znaczenie wzorcowego tekstu łacińskiego. Przypominając to, Kongregacja podaje do wiadomości:
Po przeanalizowaniu zaproponowanej wersji formuły sakramentalnej w języku narodowym, Stolica Apostolska, gdy uzna, że wyraża ona poprawnie sens zamierzony przez Kościół, aprobuje ją i potwierdza jednocześnie, że sens tej formuły należy rozumieć zgodnie z myślą Kościoła, wyrażoną w oryginalnym tekście łacińskim.
W czasie Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, 25 stycznia 1974 r., Ojciec Święty Paweł VI zaaprobował niniejszą Deklarację.
FRANJO Kard. ŠEPER
Prefekt
+ JÉRÔME HAMER, O.P.
Sekretarz