Ks. Julian Nastałek
Korzystanie z przedsoborowego "Breviarium Romanum"
(2015)

  • Kategoria tekstu: Anamnesis
  • Źródło przedstawianego tekstu: Anamnesis 82 (2015), s. 99
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tytuł tekstu może się różnić od wersji drukowanej ze względu na standaryzację dla potrzeb wyszukiwarki.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

PYTANIE:

Chciałbym zapytać, jak należy rozumieć sformułowanie użyte w instrukcji Universae Ecclesiae Komisji Ecclesia Dei w punkcie 32. w sprawie używania przez duchownych Breviarium Romanum: "Ma on być odmawiany w całości i w języku łacińskim". Czy oznacza to, że duchownemu odmawiającemu Liturgię Godzin, nie wolno odmówić, na przykład komplety według Breviarium Romanum? Jeśli nie, to czy to samo się odnosi do sytuacji, w której ten duchowny odmawiałby ją nie sam, ale z towarzyszem?

(Wojciech Kuzyszyn)

ODPOWIEDŹ:

Poszukując odpowiedzi na zadane pytanie należy wziąć przede wszystkich pod uwagę zapis art. 9 §3 Listu apostolskiego motu proprio "Summorum Pontificum" Benedykta XVI, który brzmi następująco: "Duchownym posiadającym wyższe święcenia wolno używać także Brewiarza promulgowanego w 1962 r. przez bł. Jana XXIII". Jest tu wyrażona myśl dotycząca korzystania w wypełnianiu przez duchownych codziennego obowiązku odmawiania officium divinum wynikającego z przyjętych święceń (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 276 §2 nr 3) zamiast z księgi Liturgii Godzin wydanej po Soborze Watykańskim II (Liturgia Horarum, editio typica 1971-72; editio typica altera 2000 oraz zatwierdzone przekłady na języki narodowe), ( "z" kursywą)z Breviarium Romanum w jego ostatniej wersji promulgowanej przed rozpoczęciem Soboru (editio typica 1962). Zatem dokument papieski daje możliwość wyboru, z której księgi duchowny będzie korzystał w wypełnianiu swojego kanonicznego obowiązku recytacji oficjum. Logiczny jest wniosek, iż chodzi tu o wybór stały, a nie doraźny, gdyż obowiązek odprawiania oficjum przez duchownego ma charakter trwały (zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000). Z kolei Instrukcja "Universae Ecclesiae" Papieskiej Komisji Ecclesia Dei precyzuje, iż wybór przez duchownego Breviarium Romanum jako księgi służącej mu do wypełniania obowiązku odprawienia modlitwy Kościoła, wiąże się z koniecznością odmówienia w języku łacińskim wszystkich godzin kanonicznych, które składają się na oficjum danego dnia. Wykluczone jest zatem korzystanie z przekładów na języki narodowe (jak to zazwyczaj ma miejsce w przypadku Liturgii Godzin) oraz odmawianie tylko niektórych godzin.

Inna natomiast sytuacja ma miejsce wówczas, gdy duchowny okazjonalnie bierze udział w celebracji lub recytacji wspólnotowej jakiejś godziny według Breviarium Romanum, a pozostałe godziny odmawia korzystając z Liturgii Godzin. Wówczas wypełnia swój obowiązek modlitwy w myśl nr 242 Ogólnego wprowadzenia do Liturgii Godzin.
(Ks. Julian Nastałek)