Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
O posługiwaniu się zawsze znakiem Krzyża świętego w błogosławieństwach
(14.09.2002)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: AAS 94(2002), s. 684 (zob. PDF)
  • Dokument sprawdzony
  • Tłum. ks. D. Ostrowski. Tytuł skrócony dostosowany do próby standaryzacji.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Dekret dla Miasta i Świata

O posługiwaniu się zawsze znakiem Krzyża świętego w błogosławieństwach

Prot. N. 1745/02L

Ponieważ zgodnie z ustalonym zwyczajem zawsze obowiązywał zwyczaj liturgiczny, że w obrzędach błogosławieństwa używa się znaku krzyża, który celebrans kreśli prawą ręką nad osobą lub rzeczą, dla których prosi się o miłosierdzie, niniejsza Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w celu rozwiania wątpliwości, ustaliła, że nawet jeśli tekst te części Rytuału Rzymskiego, która nosi tytuł Obrzędy błogosławieństw milczy na temat samego znaku lub nie ma wyraźnej wzmianki o odpowiednim czasie dla tej czynności, jednakże wyświęceni szafarze powinni używać we właściwym momencie wspomnianego znaku krzyża jako koniecznego przy wykonywaniu jakiegokolwiek błogosławieństwa.

Jeśli brakuje wzmianki o właściwym momencie, za właściwy czas należy uważać moment, w którym w tekście błogosławieństwa używa się słów błogosławieństwo, błogosławić lub podobnych, albo, w przypadku braku tych słów, gdy kończy się sama modlitwa błogosławieństwa.

Bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 14 września Roku Pańskiego 2002, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Jorge Arturo kard. Medina Estévez

Prefekt

Abp Francesco Pio Tamburrino

Sekretarz

In Congr. de Cultu Divino tab., n. 1745/02L