Zasoby

Obecnie w bazie tekstów znajdują się 103 dokumenty. (Zobacz wszystkie)
Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, powoli sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Dostępne dokumenty

Obecnie w bazie tekstów znajdują się 103 dokumenty.

 1. 2017 KEP: Wskazania dotyczące homilii mszalnej
 2. 2017 KEP: Instrukcja o muzyce kościelnej (2)
 3. 2017 Kongr. Kultu Boż.: List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 
 4. 2017 KEP: Instrukcja dotycząca posługiwania chorym i umierającym
 5. 2017 KEP: Dyrektorium w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję
 6. 2016 Kongr. N. Wiary: Ad resurgendum cum Christo. Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji
 7. 2016 KEP: Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym
 8. 2015 KEP: Zarządzenie do "Wskazań w sprawie materii Eucharystii" dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii
 9. 2015 Kom. liturgiczna KEP: Komunikat w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej
 10. 2015 KEP: Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty
 11. 2015 KEP: Decyzja w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej
 12. 2015 Kom. N. Wiary KEP: Opinia teologiczna w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej
 13. 2014 KEP: Wskazania dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach
 14. 2014 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium homiletyczne
 15. 2014 Kongr. Kultu Boż.: "Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św."
 16. 2014 KEP: Wykładnia przykazań kościelnych
 17. 2014 KEP: Zmiana formuły "wspólnota chrześcijańska" na "Kościół Boży"
 18. 2013 Kom. liturg. KEP: Komunikat w sprawie włączenia imienia św. Józefa do Modlitw Eucharystycznych 
 19. 2013 Kongr. Kultu Boż.: Dekret o włączeniu wezwania św. Józefa do modlitw eucharystycznych
 20. 2013 KEP: Wskazania w sprawie materii Eucharystii
 21. 2011 KEP: List pasterski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)
 22. 2010 KEP: Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów. Dostosowany do zwyczajów diecezji polskich
 23. 2008 KEP: Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
 24. 2008 Kongr. N. Wiary: «Responsa ad proposita dubia» w sprawie stosowania pewnych formuł chrzcielnych w języku inkluzywnym
 25. 2007 KEP: Wskazania dotyczące sprawowania Mszy św. według Motu proprio "Summorum Pontificum"
 26. 2007 KEP: Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 
 27. 2007 Benedykt XVI: "Summorum Pontificum". List apostolski motu proprio
 28. 2007 Benedykt XVI: List do Biskupów z okazji publikacji Listu Apostolskiego Motu Proprio "Summorum Pontificum" traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970
 29. 2006 Kongr. Kultu Boż.: Wprowadzenie w Polsce Komunii św. na rękę (Dekret)
 30. 2005 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin 
 31. 2005 KEP: Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
 32. 2005 Kongr. N. Wiary: Nota dotycząca szafarza sakramentu Namaszczenia Chorych 
 33. 2004 Kongr. Kultu Boż.: "Redemptionis Sacramentum". Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
 34. 2004 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi ws. gestu rąk przy bierzmowaniu, kapa jako strój diakona
 35. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne Wprowadzenie Do Mszału Rzymskiego
 36. 2001 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii
 37. 2001 Kongr. Kultu Boż.: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wstęp i Wprowadzenie teologiczno-pastoralne
 38. 2001 Kongr. Kultu Boż.: "Liturgiam authenticam". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (5: Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii)
 39. 2000 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin
 40. 2000 Kongr. N. Wiary: Instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga
 41. 1996 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pokuty (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 42. 1995 Kongr. N. Wiary: Wyjaśnienie w sprawie użycia chleba z zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej
 43. 1994 Kom. liturg. KEP: Wskazania dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii
 44. 1994 Kongr. Kultu Boż.: "Varietates Legitimae". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (4: "De Liturgia Romana et Inculturatione")
 45. 1993 KEP: Instrukcja o obrzędach błogosławieństw
 46. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy błogosławieństw. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 47. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy sakramentu małżeństwa (wyd. 3). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 48. 1992 Katechizm Kościoła Katolickiego
 49. 1991 KEP: Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
 50. 1991 Kongr. Kultu Boż.: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 51. 1991 Kongr. Duchow.: "Mos iugiter". Dekret o intencjach mszalnych i mszach zbiorowych 
 52. 1990 KEP: Postanowienie odnośnie nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
 53. 1990 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pogrzebu (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 54. 1989 KEP: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim
 55. 1989 KEP: Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych
 56. 1988 Jan Paweł II: "Ecclesia Dei". List apostolski Motu proprio w sprawie arcybiskupa Marcela Lefebvre’a
 57. 1988 Kongr. Kultu Boż.: "Paschalis sollemnitatis". List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych
 58. 1987 KEP: Instrukcja o kulcie tajemnicy Eucharystii poza Mszą Świętą
 59. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Instrukcja o koncertach w kościołach
 60. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemn. dorosłych - wprowadzenie teol. i past. 
 61. 1987 KEP: Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej
 62. 1987 KEP: Instrukcja w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego
 63. 1987 KEP: Instrukcja o ochronie cmentarzy
 64. 1983 Kodeks Prawa Kanonicznego
 65. 1982 KEP: Instrukcja dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty
 66. 1982 KEP: Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych
 67. 1982 KEP: Słowo biskupów do kapłanów z okazji wprowadzenia Liturgii Godzin w języku polskim
 68. 1981 Kongr. Kultu Bożego: Ogólne wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego (wyd. 2)
 69. 1980 KEP: Przepisy wykonawcze do Instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego "Inaestimabile donum" z 3 IV 1980
 70. 1980 Kongr. Kultu Bożego: "Inaestimabile donum". Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu Tajemnicy Eucharystycznej 
 71. 1979 Kongr. Wych. Katol.: Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach
 72. 1979 KEP: Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego 
 73. 1979 KEP: Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II
 74. 1978 KEP: Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych
 75. 1978 Kom. ds. Sztuki KEP: Wskazania konserwatorskie
 76. 1978 KEP: Zalecenia duszpasterskie w związku z Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci
 77. 1975 KEP: II Instrukcja dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa
 78. 1975 KEP: Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania
 79. 1975 KEP: Instrukcja duszpasterska o udzielaniu sakramentu Chrztu Świętego dzieciom
 80. 1974 Kongr. N. Wiary: Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych 
 81. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci 
 82. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Komunia Święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
 83. 1972 KEP: Wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych 
 84. 1971 KEP: Biskupi polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła 
 85. 1970 Kongr. Kultu Bożego: Instrukcja o rewizji kalendarzy partykularnych oraz własnych formularzy oficjów i Mszy 
 86. 1967 Kom. Wykonawcza KL: "Eucharisticum Mysterium". Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej
 87. 1967 Kongr. Obrzędów: "Musicam sacram". Instrukcja o muzyce w świętej liturgii
 88. 1967 Kongr. Soboru: "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich
 89. 1966 KEP: Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej
 90. 1966 Paweł VI: "Paenitemini". Konstytucja Apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty.
 91. 1964 Consilium: "Inter Oecumenici". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (1)
 92. 1964 Paweł VI: "Sacram Liturgiam". Pismo Apostolskie ostanawiające, aby niektóre przepisy uchwalonej przez Powszechny II Sobór Watykański Konstytucji o Liturgii Świętej zaczęły wchodzić w życie
 93. 1963 Sob. Wat. II: "Sacrosanctum Concilium". Konstytucja o Liturgii
 94. 1960 Jan XXIII: "Rubricarum instructum". Pismo Apostolskie motu proprio zatwierdzające zbiór nowych rubryk Brewiarza i Mszału Rzymskiego
 95. 1955 Pius XII: "Musicae Sacrae Disciplina". Encyklika do Biskupów oraz innych Ordynariuszy o muzyce kościelnej
 96. 1947 Pius XII: "Mediator Dei". Encyklika o liturgii
 97. 1928 Pius XI: "Divini Cultus". Konstytucja Apostolska o coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej
 98. 1925 Pius XI: "Quas Primas". Encyklika o ustanowieniu święta Chrystusa Króla
 99. 1910 Kongr. Sakramentów: "Quam singulari". Dekret o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
 100. 1905 Kongr. Soboru: "Sacra Tridentina Synodus". Dekret o codziennej Komunii Św.
 101. 1904 Kongr. Obrzędów: "Urbi Et Orbi". Dekret ogłaszający prawomocną ustawę o muzyce kościelnej
 102. 1903 Pius X: "Inter pastoralis officii sollicitudines". Motu proprio o muzyce świętej
 103. 1902 Leon XIII: "Mirae caritatis". Encyklika o sakramencie Eucharystii