Papieska Komisja Ecclesia Dei
List na temat zezwolenia na zawieranie małżeństw przez wiernych korzystających z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X
(27.03.2017)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: vatican.va
  • Dokument sprawdzony
  • Tytuł i podtytuł według próby standaryzacji (ks. D. O.). Tłumaczenie: ks. D. O.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

List Papieskiej Komisji «Ecclesia Dei» do Biskupów właściwych Konferencji Episkopatów na temat zezwolenia na zawieranie małżeństw przez wiernych korzystających z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
Prot. N. 61/2010

Wasza Eminencjo,

Wasza Ekscelencjo,

jak Waszej Eminencji / Ekscelencji wiadomo, od pewnego czasu trwają różnego rodzaju spotkania oraz inicjatywy zmierzające do przywrócenia do pełnej jedności Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Ostatnio na przykład Ojciec Święty postanowił udzielić wszystkim kapłanom wyżej wymienionego instytutu uprawnienia do ważnego spowiadania wiernych (List Misericordia et misera, nr 12), tak by zapewnić ważność i godziwość sakramentu przez nich udzielanego oraz nie pozostawiać wiernych w niepokoju.

Utrzymując ten sam kierunek duszpasterski, którego celem jest uspokojenie sumień wiernych - mimo że status kanoniczny Bractwa Świętego Piusa X na ten czas nadal pozostaje obiektywnie nieprawidłowy - Ojciec Święty, przychylając się do propozycji Kongregacji Nauki Wiary i Komisji Ecclesia Dei, postanowił upoważnić Przewielebnych Ordynariuszy miejsca, aby mogli również udzielać zezwoleń na zawieranie małżeństw przez wiernych korzystających z działalności duszpasterskiej Bractwa, zgodnie ze sposobami opisanymi poniżej.

Zawsze, gdy jest to możliwe, delegacja Ordynariusza do asystowania przy zawarciu małżeństwa będzie udzielana kapłanowi z diecezji (a w każdym razie kapłanowi w całkowicie uporządkowanej sytuacji prawnej), aby ten mógł przyjąć zgodę stron w obrzędzie Sakramentu, który w liturgii Vetus ordo jest sprawowany na początku Mszy Świętej*, a następnie kapłan Bractwa odprawi Mszę św. wotywną.

* Ściśle biorąc, obrzęd zawarcia małżeństwa jest wg Rituale Romanum sprawowany przed rozpoczęciem Mszy Świętej, a nie na jej początku; Msza Święta zaczyna się po tym obrzędzie (dokument Komisji stosuje tutaj nieprecyzyjny / potoczny język) – przyp. tłum.

Tam gdzie nie byłoby to możliwe lub jeśli nie ma kapłanów diecezjalnych, którzy mogliby przyjąć zgodę stron, Ordynariusz może udzielić niezbędnych uprawnień bezpośrednio kapłanowi Bractwa, który będzie również odprawiał Mszę św., przypominając mu o obowiązku jak najszybszego przesłania do Kurii diecezjalnej dokumentów potwierdzających celebrację sakramentu.

Mając pewność, że także w ten sposób można rozwiać niepokoje sumień wiernych przywiązanych do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X oraz usunąć niepewność co do ważności sakramentu małżeństwa, a tym samym przyspieszyć drogę do pełnego uregulowania instytucjonalnego, Dykasteria ta ufa we współpracę ze strony Waszej Ekscelencji.

Jego Świątobliwość Papież Franciszek, na Audiencji w dniu 24 marca 2017 r., udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Przewodniczącemu, zatwierdził niniejszy List i zarządził jego opublikowanie.

Rzym, z Siedziby Kongregacji Nauki Wiary, 27 marca 2017 r.

Gerhard Kard. L. Müller

Przewodniczący

+ Guido Pozzo

Arcybiskup tytularny Bagnoregio

Sekretarz