Konferencja Episkopatu Polski
Zarządzenie do "Wskazań w sprawie materii Eucharystii" dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii
(07.10.2015)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Konferencji Episkopatu
  • Źródło przedstawianego tekstu: Akta Konferencji Episkopatu Polski 27 (2015), s. 112-113 (zob. PDF)
  • Dokument sprawdzony

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Uchwała nr 25/370/2015 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących materii Eucharystii

Konferencja Episkopatu Polski podczas 370. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2015 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP przyjęła dwa dokumenty przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Wskazania w sprawie materii Eucharystii oraz Zarządzenie do Wskazań w sprawie materii Eucharystii dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

Zarządzenie do "Wskazań w sprawie materii Eucharystii" dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii

1. Konferencja Episkopatu Polski, decyzją z dnia 6 marca 2013 roku, podjętą podczas 361. Zebrania Plenarnego, przyjęła dokument zatytułowany "Wskazania w sprawie materii Eucharystii"1. W powyższym dokumencie zawarte zostały wytyczne, które winny być zachowane przy produkcji i dostarczaniu wina mszalnego, jak również przy wypieku chleba do celebracji Eucharystii.

Wspomniany dokument zawiera m.in. postulat stworzenia ogólnopolskiego rejestru producentów i dostawców wina mszalnego i chleba do celebracji Eucharystii. Określa również sens i cel istnienia takiego rejestru: "Tylko te firmy i osoby, które znajdą się w takim rejestrze, będą miały prawo do dystrybucji materii przeznaczonej do sprawowania Eucharystii"2. Każdy biskup diecezjalny zachowuje przy tym autonomię, co do określania osób i firm rozprowadzających materię Eucharystii na terenie swojej diecezji.

Niniejsze zarządzenie, dotyczące producentów i dostawców wina mszalnego oraz chleba do celebracji Eucharystii, stanowi zatem praktyczną realizację wspomnianego powyżej postulatu.

2. Osoby i firmy, które chcą przygotowywać komunikanty i hostie do celebracji Eucharystii powinny wykazać się znajomością przepisów Kościoła w tej materii, jak też przedstawić rekomendację swojego proboszcza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości oferowanych komunikantów i hostii można skierować proponowany chleb do celebracji Eucharystii do specjalistycznego laboratorium celem dokonania dokładnych badań na koszt jego producenta.

3. Natomiast osoby i firmy, które chcą oferować wino mszalne, ale tylko takie wino, które zostało wyprodukowane zgodnie z prawem winiarskim kraju pochodzenia, powinny przedstawić w kurii diecezjalnej właściwej miejscu ich działalności, poniższe dokumenty:

- zaświadczenie, stwierdzające że producent wina, którego produkt ma być zakwalifikowany i rozprowadzany jako wino mszalne, należy do związku winiarzy swojego kraju;

- zaświadczenie od biskupa miejsca, że dana osoba jest zaprzysiężonym producentem lub dostawcą wina mszalnego;

- zaświadczenie o zgłoszeniu konkretnego wina jakościowego wraz z badaniami laboratoryjnymi, gdzie podana jest ilość cukru naturalnego w moszczu w czasie zbiorów, i zatwierdzeniu go przez powołane do tego instytucje krajowe (np. instytuty wina);

- certyfikat konkretnego wina jakościowego, zawierający informacje na temat państwa, kraju winnego, miejscowości, stoku, szczepu, roku zbiorów, z którego pochodzi, ilości cukru naturalnego w moszczu (nie mniej niż Öechsle - 78, KMW - 15,6, Baume - 10,5, Brix / Balling – 18,9. czyli 188 g / litr cukru) ilość litrów wina i do ilu butelek zostało rozlane.

- w razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości, klasy i wartości oferowanych win, można skierować proponowane wino mszalne do specjalistycznego laboratorium celem dokonania dokładnych badań laboratoryjnych na koszt oferenta tych win.

4. Powyższe dokumenty przedstawione w oryginałach, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i sprawdzone pod względem formalnym w kurii diecezjalnej miejsca, gdzie znajduje się siedziba firmy, są warunkiem umożliwiającym złożenie przyrzeczenia przed biskupem miejsca lub jego przedstawicielem i otrzymanie licencji dla dostawcy wina mszalnego w danej diecezji. Licencja obejmuje ściśle określone gatunki wina. Spełnienie natomiast warunków podanych w p. 2 niniejszego Zarządzenia… upoważnia do złożenia przyrzeczenia i otrzymania licencji dla producenta chleba do celebracji Eucharystii. Po złożeniu przysięgi należy podpisy złożyć na trzech oryginalnych egzemplarzach tekstu przysięgi, który jeden zostaje w danej Kurii, drugi otrzymuje dostawca materii Eucharystii, trzeci trafia do Komisji. Licencje wydawane są na okres 5 lat, jeżeli przysięga nie zostanie w odpowiednim terminie odnowiona automatycznie autoryzacja staje się nieważna.

5. Do ogólnopolskiego rejestru producentów i dostawców wina mszalnego i chleba do celebracji Eucharystii mogą być wpisane tylko te osoby i firmy, których dokumenty zostały wcześniej przesłane także do Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i otrzymały jej pozytywną opinię. Ogólnopolski rejestr producentów i dostawców materii Eucharystii jest prowadzony na stronie internetowej Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Rejestr ten będzie na bieżąco przez Komisję aktualizowany.

6. Księża proboszczowie oraz osoby, które z racji pełnionych obowiązków zajmują się zakupem materii do celebracji Eucharystii, są zobowiązani w sumieniu zaopatrywać się w wino mszalne, hostie i komunikanty u tych dostawców względnie producentów, którzy zostali potwierdzeni przez kompetentną władzę kościelną. Butelki, zawierające oferowane wino mszalne, winny natomiast posiadać etykietę, w języku polskim: "Wino mszalne wyprodukowane zgodnie z zarządzeniem dotyczącym użycia wina do celebracji Eucharystii przez zaprzysiężonego winiarza. Sprowadzający… zatwierdzony przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów".

7. Zaleca się ustanowienie Przewodniczących Diecezjalnych Komisji Liturgicznych odpowiedzialnymi za czuwanie na ile Wskazania w sprawie materii Eucharystii oraz niniejsze Zarządzenie… są przestrzegane na terenie danej Diecezji. Czuwanie to obejmuje przede wszystkim kontrolę, od jakich producentów i dostawców jest oferowane wino mszalne, hostie i komunikanty np. w księgarniach diecezjalnych, które podlegają Kurii, czy przez objazdowych sprzedawców.

Niniejsze Zarządzenie zostało przyjęte przez 370. Zebranie Plenarne KEP, które miało miejsce w dniach 6-7 października 2015 r. w Warszawie.

[Przypisy – tyt. red.]

1 Por. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Wskazania w sprawie materii Eucharystii, w: Anamnesis 74 (2013) 3, 51-58, cytowane dalej jako Wskazania z zachowaniem wewnętrznej numeracji dokumentu.

2 Por. Wskazania, 11.