Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Odpowiedzi ws. gestu rąk przy bierzmowaniu, kapa jako strój diakona
(23.02.2004)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: "Anamnesis" nr 38, t. 10 (2004), s. 29
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Dodane śródtytuły robocze (red.)

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

[Zapytanie]

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski

Przewodniczący – Biskup Stefan Cichy, ul. Jordana 39, skr. poczt. 331, PL 40-953 KATOWICE

Katowice, dnia 31 października 2003 r.

Reverendissimo

Mons. FRANCESCO B. TRAN VAN KHA

Capoufficio della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

CITTÀ DEL VATICANO

Najczcigodniejszy Księże,

niniejszym listem, jako Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, pragnąłbym przedstawić pewne pytania, oczekując z Waszej strony ewentualnej odpowiedzi. Pytania są następujące:

1) Czy przy wyciągnięciu rąk w czasie obrzędu bierzmowania wszyscy obecni księża wyciągają ręce, czy tylko prezbiterzy, którzy będą namaszczali krzyżmem bierzmowańców? (por. Ordo Confirmationis, nry 24 i 25);

2) Czy kiedy diakon przewodniczy czynnościom liturgicznym (np. Liturgii Godzin) lub wystawieniu i błogosławieństwu Najświętszym Sakramentem, może ubrać kapę?

Wyrażając wdzięczność za poświęconą mi uwagę i w nadziei otrzymania wyjaśnienia w poruszanych kwestiach, chętnie korzystam z okazji dla wyrażenia uczuć szczególnego szacunku

Czcigodnemu Księdzu w Panu oddany

+ Stefan Cichy

Przewodniczący Komisji

[Odpowiedź]

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. 2117/03/L

Z Watykanu, dnia 23 lutego 2004 r.

Jego Ekscelencja

Biskup Stefan CICHY

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego

ul. Jordana 39 - skr. poczt. 331

40-953 KATOWICE – POLSKA

Najczcigodniejszy Ekscelencjo,

w odpowiedzi na uprzejmy list Waszej Ekscelencji z dnia 31 października ub. r., w którym przedstawił dwa zapytania, pierwsze o wyciągnięciu rąk przez prezbiterów w czasie obrzędu bierzmowania i drugie o użyciu kapy przez diakona, śpieszę zakomunikować, co następuje:

1. W nrze 9 Wprowadzenia teologiczno-pastoralnego (Praenotanda) do Ordo Confirmationis, czytamy: «Presbiteri, qui ministro principali aliquando sociantur in conferendo sacramento, manuum impositionem una cum ipso super omnes candidatos simul peragunt, nihil tamen dicentes». To wskazanie jest powtórzone w rubryce samego obrzędu, nry 24 i 25. Jasne więc jest, że ręce wyciągają jedynie prezbiterzy, którzy towarzyszą biskupowi w udzielaniu bierzmowania, a nie wszyscy prezbiterzy obecni w czasie celebracji.

2. Co do użycia kapy przez diakona, w księgach liturgicznych wyraźnie zaznaczono to jedynie w przypadku błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zakończenie adoracji eucharystycznej (por. De sacra Communione et de cultu Mysterii Eucharistici extra Missam, 92). W innych przypadkach kapa jest wspomniana jako strój zarezerwowany dla kapłana (por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin, nr 255; Caeremoniale Episcoporum, nr 66; Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 341 (wydanie z 1975 r. nr 303).

3. Jeśli Konferencja Episkopatu Polski uznałaby za wskazane pozwolić diakonom na używanie kapy w czynnościach liturgicznych (np. w czasie przewodniczenia Liturgii Godzin), może na to pozwolić według miejscowych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że strojem właściwym diakona jest dalmatyka.

W przypadku pozwolenia diakonowi na ubranie kapy prosi się o przesłanie do tej Kongregacji noty dotyczącej takiego pozwolenia.

Korzystam z okazji, by przesłać serdeczne pozdrowienia i zapewnić o szczególnym szacunku

Waszej Ekscelencji w Panu oddany

(+ Domenico Sorrentino)

Arcybiskup Sekretarz

[Nota]

Nota

W związku z p. 3. listu wspomnianej Kongregacji z dnia 23 lutego 2004 r. (Prot. 2117/03/L) do bpa Stefana Cichego, przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 327. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski obradujące w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2004 r. uznało za wskazane, żeby w Polsce pozwolić diakonom na używanie kapy w czynnościach liturgicznych (np. w czasie przewodniczenia Liturgii Godzin), przy zachowaniu zasady, że strojem właściwym diakona jest dalmatyka.

+ Stefan Cichy

Przewodniczący Komisji