Święta Kongregacja Soboru
Sacra Tridentina Synodus
Dekret o codziennej Komunii Św.
(20.12.1905)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: www.opoka.org (ASS 38/1906, 400-404; tekst polski - Eucharystia w wypowiedziach Papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., zebrał ks. R. Rak, KOW "VERITAS" London 1987, s. 31-36).
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Tekst został uzupełniony przypisami wg AAS – ks. D. O.

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Rozumiejąc dobrze, jak niewymowne skarby łask dostają się w udziale wiernym, przystępującym do Stołu Pańskiego, św. Sobór Trydencki tak mówi o przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu: "Byłoby życzeniem Świętego Soboru, aby przy każdej Mszy św. wierni obecni przyjmowali Komunię świętą nie tylko duchownym sposobem przez jej pragnienie, ale i rzeczywiście, czyli sakramentalnie". Ze słów powyższych dość jasno przebija się pragnienie Kościoła, by wszyscy wierni codziennie szukali posiłku duszy w tej uczcie niebieskiej, odnosząc z niej coraz obfitszy owoc swego uświęcenia.1

Życzenie Kościoła świętego odpowiada w zupełności pragnieniom, jakie żywił Chrystus Pan, gdy Boski ten Sakrament ustanawiał. Nieraz bowiem i niedwuznacznie wspominał nasz Zbawiciel o potrzebie częstego pożywania Ciała swego i picia Krwi swojej Najświętszej, przede wszystkim zaś wyraził to słowy: "ten ci jest chleb, który z nieba zstąpił: ojcowie wasi jedli mannę na puszczy i pomarli: jeśliby kto pożywał tego chleba, żyć będzie na wieki" (J 6, 492). - Już samo porównanie anielskiego pokarmu z chlebem i manną, mogło dać uczniom łatwo do poznania, że jak codziennie pożywamy chleb dla wzmocnienia ciała, jak Izraelici na pustyni codziennie żywili się manną, tak dusza chrześcijańska codziennie może się karmić i posilać chlebem, który z nieba zstąpił. Ponadto, wszyscy prawie Ojcowie Kościoła zgodnie nauczają, że prośba o chleb nasz powszedni, jaką Zbawca rozkazał w modlitwie Pańskiej zanosić do Boga, tyczy się nie tylko chleba materialnego, którym posilamy dało, ile raczej chleba anielskiego, który codziennie przyjmować mamy w Sakramencie Ołtarza.3

Jeżeli zaś Chrystus i Kościół życzą sobie, by wszyscy wierni codziennie przystępowali do Stołu Pańskiego, to życzeniu temu na pierwszym miejscu ta myśl przyświeca, by wierni złączeni z Bogiem w Najświętszym Sakramencie, z niego czerpali siłę do zwyciężania namiętności, do pozbycia się drobnych powszednich przewinień, do ustrzeżenia się od ciężkich upadków, na jakie jest wystawiona ludzka ułomność, - nie zaś myśl, aby Komunia św. była głównie środkiem uczczenia i uwielbienia naszego Zbawiciela, albo rodzajem zapłaty czy nagrody za cnotliwe życie 4. Stąd św. Sobór Trydencki nazywa Eucharystię "lekarstwem, które z grzechów powszednich nas oczyszcza, a od śmiertelnych broni"5.

Pierwsi chrześcijanie, rozumiejąc dobrze wolę Bożą co do Komunii świętej, każdego dnia spieszyli do tego źródła siły, jakim jest Najświętszy Sakrament, trwali w nauce Apostolskiej i uczestnictwie łamania chleba (Dz 2, 42). Ojcowie święci i pisarze kościelni przekazali nam, że ten sam zwyczaj przetrwał wieki następne, niosąc bogate owoce doskonałości i uświęcenia.6

Dopiero gdy z biegiem czasu pobożność stygła7, poczęto wiele rozprawiać o warunkach, rzekomo koniecznych do codziennego przyjmowania Komunii, i jedni drugich prześcigali w stawianiu coraz większych i trudniejszych wymagań. Skutkiem tych rozpraw było, że niezmiernie szczupłą liczbę chrześcijan uznano za godną codziennej Komunii świętej i sposobną do pełniejszego korzystania z łask, jakie się mieszczą w tym błogosławionym Sakramencie: inni mieli się ograniczyć do przyjmowania anielskiego Chleba raz do roku, albo co miesiąc, a najwyżej co tydzień. Owszem posunięto się do tak wielkiej surowości, że cale stany i zawody ludzi, np. kupców lub osób żyjących w małżeństwie wykluczono z rzędu tych, którym wolno do Stołu Pańskiego częściej przystępować. Inni na odwrót popadli w drugą ostateczność. Ci, sądząc, że codzienna Komunia święta nakazana jest prawem Bożym, by wiernych ani jeden dzień bez Komunii świętej nie minął, naruszali zwyczaje kościelne, a między innymi rozdawali Komunię świętą nawet w piątek Wielkiego Tygodnia, w mniemaniu, że wtedy opuszczać jej nie wolno.8

Wobec tych przeciwnych sobie zdań i zwyczajów. Stolica św. nie zaniedbała swoich obowiązków. Uchwałą zaczynającą się od słów: "Cum ad aures" z dnia 12 lutego 1679 r. potwierdzoną przez Innocentego XI, św. Kongregacja Soboru potępiła wspomniane błędy i powściągnęła nadużycia, oświadczając przy tym, że w miarę pobożności i według zdania własnego spowiednika, każdemu, do jakiegokolwiek by należał stanu czy zawodu, nie wyjmując kupców, ani ludzi żyjących w małżeństwie, do częstej Komunii świętej przystępować wolno.9 Podobnież dnia 7 grudnia 1690 r. uchwałą zaczynającą się od słów "Sanctissimus Dominus noster" Aleksander VIII potępił twierdzenie Michała Baiusa, że usposobieniem duszy, koniecznym do godnego przyjęcia Komunii świętej, jest czysta miłość Boża, wolna od przymieszki wszelkiej niedoskonałości.10

Jednakowoż przewrotne zasady Jansenistów, które zdołały się wślizgnąć do dusz zresztą dobrych i cnotliwych, w zupełności nie zniknęły z widowni: owszem pod pozorem gorliwości o cześć i uszanowanie Eucharystii należne, mimo powyższego orzeczenia Stolicy świętej, rozprawiano dalej o warunkach potrzebnych do częstszego a godnego przyjmowania Komunii św., przy czym niejeden, skądinąd dobry teolog przychodził do wniosku, że na codzienną Komunię św. pozwalać można jedynie rzadko i to pod warunkiem spełnienia rozlicznych wymagań.

Z drugiej wszakże strony nie brakło mężów nauki i pobożnością wybitnych, którzy zbawiennemu i Bogu tak miłemu zwyczajowi, przystępowania do Komunii świętej codziennie, daleko mniej stawiali trudności, ucząc za zdaniem Ojców świętych, że żaden przepis kościelny nie wymaga doskonalszego przysposobienia duszy od tych, co codziennie, niż od tych co raz na tydzień, lub miesiąc do stołu pańskiego przystępują: natomiast Komunia święta codzienna daleko większe przynosi owoce, niż tygodniowa albo miesięczna.11

Ostatnimi zwłaszcza czasy żywe i ostre spory w tym przedmiocie prowadzone, zaniepokoiły umysły spowiedników i sumienia wiernych iż niemała szkodą dla gorliwego postępu w pobożności chrześcijańskiej. Stąd zastęp mężów bardzo wybitnych, pasterski urząd piastujących, przedstawił Ojcu św. Piusowi X usilne swe prośby, by raczył najwyższą powagą rozstrzygnąć jakiego przygotowania wymaga codzienna Komunia św. tak, aby w naszych czasach, gdy miłość Boża i prawdziwa pobożność znacznie ostygła, nie tylko nie zmniejszał się, ale rozpowszechniał i wzrastał wpośród wiernych tyle zbawienny a Bogu tak bardzo miły zwyczaj przystępowania codziennie do Stołu Pańskiego. Ojciec święty zawsze pełen troski i starania o zbawienie dusz sobie poruczonych, pragnąc gorąco, by wiemy lud chrześcijański jak najczęściej, owszem codziennie, uczestniczył w uczcie niebieskiej i jak najobfitsze owoce odnosił, sprawę w powyższej prośbie przedłożoną, nakazał św. Kongregacji Soboru Trydenckiego zbadać i rozstrzygnąć.

Ta tedy święta Kongregacja na pełnym posiedzeniu zwołanym dnia 16 grudnia 1905 r. rzecz całą jak najusilniej roztrząsnęła i zważywszy z wielką pilnością i rozwagą wszystkie powody, które mogły przemawiać za sprawą w prośbie wyrażoną lub przeciwko niej postanowiła i orzekła co następuje:

1. Częsta a nawet i codzienna Komunia święta, jako odpowiadająca gorącym życzeniom Chrystusa Pana i Kościoła katolickiego, ma być dozwolona wszystkim wiernym każdego stanu i zawodu tak dalece, żeby uczestnictwo Stołu Pańskiego nie było wzbronione nikomu, który jest w stanie łaski i do Komunii św. przystępuje z sercem prostym i pobożnym, czyli w dobrej intencji.

2. Dobrą intencję, jako warunek do Komunii świętej wymaganą, tak pojmować należy, żeby chęć przystąpienia do Stołu Pańskiego nie wypływała z nabytego zwyczaju, z próżności, albo z innych względów ludzkich, lecz ze szczerego pragnienia podobania się Bogu, ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem więzami miłości, zaczerpnięcia w Najświętszym Sakramencie lekarstwa na uleczenie swych niemocy i błędów,

3. Wypada wprawdzie i jest ze wszechmiar pożądanym, by dusza często lub codziennie pożywająca Ciało Pańskie, wolną była od grzechów powszednich, przynajmniej całkiem dobrowolnych i wolną z przywiązania do tych swoich drobnych upadków: jednakowoż, jeśli chodzi o pytanie, jakie usposobienie do Komunii świętej wystarcza, odpowiedzieć należy, iż wystarcza być wolnym ód grzechów śmiertelnych i mieć silne przedsięwzięcie nigdy ich nie popełniać. Jeśli będzie w sercu to szczere postanowienie, wówczas dusza przez codzienną Komunię św. z wszelką pewnością pozbędzie się zwolna i grzechów powszednich, oraz przywiązania do nich.12

4. Ponieważ Sakramenty święte nowego zakonu, które skutek swój wywierają własną swą działalnością i siłą przez Chrystusa Pana sobie udzieloną, tym większą dają łaskę im lepiej osoba przyjmująca Sakrament jest doń przysposobiona, zatem starać się trzeba, by Komunię świętą wyprzedzało pilne przygotowanie, a po niej nastąpiło stosowane do godności tego Sakramentu dziękczynienie, w miarę sil, stanu i warunków przyjmującej osoby.

5. Ażeby do częstej i codziennej Komunii świętej przystępować z większą roztropnością i obfitszą zasługą, powinno się w tej mierze iść za radą własnego spowiednika. Spowiednicy jednak ze swej strony niech się strzegą, by częstej, czy codziennej nawet Komunii św. nie zabraniali, jeśli osoba prosząca jest w stanie łaski i ma dobrą intencję.

6. Ponieważ przez częstą i codzienną Komunię św. najoczywiściej wzrasta zjednoczenie duszy z Chrystusem, wzmacnia się życie wewnętrzne, dusza wzbogaca się w skarby cnót i pewniejszą otrzymuje rękojmię wiecznego zbawienia, obowiązkiem jest proboszczów, spowiedników, kaznodziei, w myśl nauki, zawartej w katechizmie rzymskim 13 często i usilnie zachęcać lud wierny do tego pobożnego i zbawiennego zwyczaju.

7. [Częstą i codzienną Komunię św. należy popierać szczególnie w instytutach zakonnych wszelkiego rodzaju; co do których jednakże pozostaje w mocy dekret "Quemadmodum", wydany 17 grudnia 1890 przez Świętą Kongregację ds. Biskupów i Zakonników14. Należy ją popierać szczególnie w kościelnych seminariach, w których studenci przygotowują się do służby ołtarzowi; a także we wszystkich chrześcijańskich organizacjach, które w jakikolwiek sposób otaczają troską młodzież.]*

*Tekst uzupełniony wg oryginału, za wersją angielską. Będący w obiegu tekst polski pomija tłumaczenie tego punktu i informuje w tym miejscu " Nr 7 i 8 dotyczą przyjmowania Komunii św. przez osoby zakonne". Uwaga ta nie jest precyzyjna, ponieważ normy zawarte w tym punkcie dotyczą także seminariów itd. (Przyp. ks. D. O.)

8. [W przypadku instytutów zakonnych, zarówno ślubów uroczystych jak i prostych, w których regułach lub konstytucjach albo kalendarzach Komunia św. jest przypisana do pewnych ustalonych dni, takie ustalenia niech będą uważane za wskazówki, a nie przepisy15. Przepisana liczba Komunii powinna być uważana za minimum, ale nie za limit stawiany pobożności zakonników. Dlatego dostęp do Stołu Eucharystycznego, czy to częsty czy codzienny, ma być dla nich zawsze otwarty, zgodnie z normami wymienionymi powyżej w tym Dekrecie.] *

*Tekst uzupełniony wg oryginału, za wersją angielską. Będący w obiegu tekst polski pomija tłumaczenie tego punktu i informuje w tym miejscu " Nr 7 i 8 dotyczą przyjmowania Komunii św. przez osoby zakonne". Uwaga ta nie jest precyzyjna, ponieważ normy zawarte w tym punkcie dotyczą także seminariów itd. (Przyp. ks. D. O.)

Po ogłoszeniu wreszcie tej uchwały, mają wszyscy pisarze kościelni wstrzymać się nadal od spornych rozpraw w przedmiocie usposobienia duszy, jakiego wymaga częsta lub codzienna Komunia święta. Gdy postanowienia św. Kongregacji Soboru przedłożone zostały Ojcu św. na posłuchaniu 17 grudnia 1905 r. - Jego Świątobliwość uchwałę niniejszą przyjął i potwierdził, oraz polecił wydać ją bez względu na wszystko, co mogłoby się jej sprzeciwić; Prócz tego nakazał rozporządzenia te przesłać wszystkim Ordynariuszom i przełożonym zakonnym, by ci ze swej strony powiadomili o nich swoje seminaria, proboszczów, zgromadzenia zakonne i poddanych sobie kapłanów, następnie zaś w sprawozdaniach czynionych Stolicy świętej o stanie diecezji, względnie zgromadzenia, zdali także sprawę i z tego, jak w czyn zamieniono treść niniejszej uchwały.

Dan w Rzymie dnia 20 grudnia 1905 r.

+ Wincenty Kard. Bisk. Palestryny, Prefekt

C. de Lai, Sekretarz

Przypisy

1 [Łac.: Huiusmodi Ecclesiae desiderium eruitur etiam ex quadam antiqua declaratione S. C. Concilii, cuius tenor extat penes De Lugo (De Euch., disp. 17, n. 2) (N. R.). Tekst uzupełniony wg AAS ks. D. O. (w tekście AAS skorzystano ze skanu – możliwe błędy literowe, zwłaszcza w numerach).]

2 [Odnośnik biblijny poprawiony wg tekstu łacińskiego. Będący w obiegu tekst polski ma: "6,39" – bez podania skrótu księgi i z błędnym numerem wiersza – przyp. ks. D. O. Uwaga: tekst w AAS też ma błąd: podaje numer 59 (w tekście AAS skorzystano ze skanu – możliwe błędy literowe, zwłaszcza w numerach).]

3 Łac.: Ita S. Cyprianus (lib. De Orat. Domin., 18), Tertullianus (lib. De Oratione, cap. 4), S. Ambrosius (De Sacram., lib. 5, cap. 4), S. Augustinus (Serm. 80, cap. 4), S. Thomas (Summ. Theol., part. 3, quaest. 80, art. ix), Catechismus Romanus, etc. (N. R.) [Tekst uzupełniony wg AAS ks. D. O. (w tekście AAS skorzystano ze skanu – możliwe błędy literowe, zwłaszcza w numerach).]

4 Św. Augustyn, Kaz. 57 do Ew. św. Mat. O Modlitwie Pańskiej, r. 7. [Przypis polski – w oryginale tekst jest w tekście głównym w nawiasie – przyp. ks. D. O.).]

5 Sobór Trydencki, sesja XIII, r. 2. [Przypis polski – w oryginale tekst jest w tekście głównym w nawiasie – przyp. ks. D. O.; tekst w AAS – skanowany - podaje "Sess. ij, cap. 2").]

6 Łac. Cfr. S. Alphonsus (Risposta apolog. contro d. Cipriano Aristasio (N. R.) [Tekst uzupełniony wg AAS ks. D. O. (w tekście AAS skorzystano ze skanu – możliwe błędy literowe, zwłaszcza w numerach).]

7 [Tekst łaciński mówi tu "zwłaszcza gdy rozlała się wszędzie zaraza jansenizmu" ("ac potissimum postea Ianseniana lue undequaque grassante") - uzupełnienie wg AAS ks. D. O.]

8 Łac.: Ab ipsis enim ministrabitur Eucharistia etiam domi cubantibus in lecto, quavis gravi seclusa infirmitate; necnon a venialibus culpis sacerdotes nedum ad confessiones adprobati absolvebant (N. R.). [Tekst uzupełniony wg AAS ks. D. O. (w tekście AAS skorzystano ze skanu – możliwe błędy literowe, zwłaszcza w numerach).]

9 [Łac.: Hoc decretum legi quoque potest in Opusculo ab Emo Card. Gennari exarato, cui titulus "La Communione frequente" ed. 2, pag. 77, ubi plura enim prostant quae sunt hac de re scitu opportuna (N. R.) - uzupełnienie wg AAS ks. D. O.]

10 [Łac.: Damnata propositio Bali sub. n. 23 ita se habet: "Similiter arcendi sunt a Sacra Communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus et omnis mixtionis expers" (N. R.) - uzupełnienie wg AAS ks. D. O.]

11 [Łac.: Dummodo, uti suppnitur, Communio in statu gratiae et cum recta intentione fiat (N. R.) - uzupełnienie wg AAS ks. D. O.]

12 [Łac. Ita docent S. Augustinus (epist. 118, cap. 3), S. Ambrosius (De sacram., lib. 4, cap. 6), S. Cyprianus (De Orat. Domin. 18), S. Beda (in epist. ad Cor., cap. 11), S. Thomas (Summ. Theol., part. 3, q.y g, art. 8) etc. (N. R.) - uzupełnienie wg AAS ks. D. O. (w tekście AAS skorzystano ze skanu – możliwe błędy literowe, zwłaszcza w numerach).]

13 Katechizm Rzymski Soboru Trydenckiego, cz. II, n. 60. [Przypis polski – w oryginale tekst jest w tekście głównym w nawiasie – przyp. ks. D. O.. Przypis łaciński na koniec tego punktu ma: Catechismus Romanus (De Sacram. Euch., cap. 4> - 63) ad rem praescribit: "« Parochi partes erunt fideles crebro adhortari, ut quemadmodum corpori in singulos dies alimentum subministrare necessarium putant, ita etiam quotidie hoc sacramento alendae et nutriendae animae curam non abiiciant: neque enim minus spirituali cibo animam , quam naturali corpus indigere perspicuum est. Vehementer autem proderit hoc loco repetere maxima illa et divina beneficia, quae, ut antea demonstratum est, ex Eucharistiae sacramentali communione consequimur. Illa etiam figura erit addenda cum singulis diebus corporis vires manna reficere oportebat: itemque sanctorum Patrum auctoritates, quae frequentem huius sacramenti perceptionem magnopere commendant., Neque enim unius Patris Augustini ea fuit sententia: Quotidie peccas, quotidie sume; sed, si quis diligenter attenderit, eumdem omnium Patrum, qui de hac re scripserunt, sensum fuisse, facile comperiet » (N. R.). - uzupełnienie wg AAS ks. D. O. (w tekście AAS skorzystano ze skanu – możliwe błędy literowe, zwłaszcza w numerach).]

14 [Łac.: Cfr. Acta S. Sedis, vol. 23, pag. 505-507, art. 5 et 6 (N. R.) - uzupełnienie wg AAS ks. D. O. (w tekście AAS skorzystano ze skanu – możliwe błędy literowe, zwłaszcza w numerach).]

15 [Łac. Ita decretum etiam fuit in una Burdigale. 4 Augusti 1888; Cfr. Acta S. Sedis, vol. 21, pag. 505 (N. R.) - uzupełnienie wg AAS ks. D. O.]