Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
In Missa in Cena Domini
Dekret ws. obrzędu umywania nóg w liturgii Wielkiego Tygodnia
(06.01.2016)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Status: Do dokumentu jest dołączony komentarz Prefekta Kongregacji (Akta Konferencji Episkopatu Polski 28 (2016), s. 62-64).
  • Źródło przedstawianego tekstu: Akta Konferencji Episkopatu Polski 28 (2016), s. 61-62 (zob. PDF)
  • Dokument sprawdzony
  • Tytuł dostosowany do próby standaryzacji (ks. D. O.)

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ws. obrzędu umywania nóg w liturgii Wielkiego Tygodnia (6.01.2016)
Prot. N. 87/15

Dekret

Na podstawie dekretu Maxima Redemptionis nostrae misteria, z dnia 30 listopada 1955 r., reformującego obrzędy Wielkiego Tygodnia, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, po odczytaniu Ewangelii według św. Jana, pragnąc ukazać jakby naocznie pokorę i miłość Chrystusa względem swoich uczniów, przewidziano możliwość, wszędzie tam, gdzie przemawiały za tym względy duszpasterskie, wprowadzenia obrzędu umywania nóg dwunastu mężczyznom.

Liturgia rzymska przekazała ten obrzęd pod nazwą Mandatum, od antyfony wykonywanej w jego trakcie, zawierającej słowa Jezusa o wzajemnej miłości (por. J 13, 34).

Biskupi i prezbiterzy wykonujący ten obrzęd zachęcani są aby również wewnętrznie upodobnić się do Chrystusa, który "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć" (Mt 20, 28), i umiłowawszy "do końca" (J 13, 1) oddać życie za zbawienie całego rodzaju ludzkiego.

Aby ukazać pełne znaczenie tego obrzędu wszystkim, którzy w nim uczestniczą, Ojciec Święty Franciszek uznał za stosowne zmienić zapis w rubryce "Mszału Rzymskiego" (Missale Romanum, s. 300, n. 11), gdzie zamiast: "Ministranci prowadzą wybranych mężczyzn…", powinno odtąd być: "Ministranci prowadzą wybranych spośród Ludu Bożego…". Konsekwentnie zmiana ta dotyczy również "Ceremoniału liturgicznej posługi biskupów" (Caeremoniale Episcoporum, n. 301 i 299b), gdzie zamiast: "wybranych mężczyzn", powinno być: "wybranych", tak aby duszpasterze mogli przygotować małą grupę wiernych reprezentującą różnorodność i jedność poszczególnych części Ludu Bożego. Grupa ta może więc być złożona z mężczyzn i kobiet, starszych i młodych, zdrowych i chorych, duchownych, osób konsekrowanych, świeckich.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego wprowadza tę zmianę do ksiąg liturgicznych Rytu Rzymskiego, przypominając duszpasterzom, aby odpowiednio pouczyli tak wybrane do obrzędu osoby jak i pozostałych wiernych, aby wszyscy mogli uczestniczyć w nim w sposób świadomy, czynny i owocny.

Niniejszy Dekret znosi wszelkie przeciwne w tym względzie postanowienia.

W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 6 stycznia 2016 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Robert Card. Sarah

Prefekt

+ Arthur Roche

Sekretarz