Kongregacja Nauki Wiary
Wyjaśnienie w sprawie użycia chleba z zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej
(19.06.1995)

  • Kategoria tekstu: Dokumenty Stolicy Apostolskiej
  • Źródło przedstawianego tekstu: Źródło: Miesięcznik Pasterski Płocki, nr 9/95 ss. 419-420 / http://duszpasterstwotrzezwosci.pl
  • Dokument oczekuje na sprawdzenie
  • Fragmenty w nawiasach klamrowych – poprawki naniesione w zgodzie z dokumentem oryginalnym, zamieszczonym w Notitiae 1995, s. 608-609 oraz normami języka polskiego - ks. D. Ostrowski

Autor

Index:
Prefiks:
Nazwisko:
Imię:
Sufiks:
Autor red.:
Autor pomocn.:

Tytuł

Tytuł:
Podtytuł:

Tagi

Inne

Kategoria: (A/B/C/D..)
Dostęp: (open/limited/closed)
Status:
Źródło:
Uwagi:

Congregatio Pro Doctrina Fidei

Prot. N. 89/78

00120 Citta del Vaticano,

Palazzo del S. Uffizio

19 czerwca 1995 r.

Eminencjo, [Ekscelencjo]

W ostatnich latach Kongregacja Nauki Wiary uważnie śledziła rozwój zagadnienia związanego z użyciem chleba z niewielką zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej.

Po pogłębionym studium przeprowadzonym we współpracy ze szczególnie zainteresowanymi Konferencjami Episkopatu, w czasie Zebrania Plenarnego 22 czerwca 1994 r. podjęto w tym względzie pewne decyzje.

Mam więc zaszczyt przekazać następujące normy dotyczące tego zagadnienia.

(I. Normy dotyczące glutenu - tytuł red.)

I. Jeśli chodzi o pozwolenie na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu:

A. Może być ona udzielona przez Ordynariuszy kapłanom i świeckim chorym na [celiakię], po wcześniejszym przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

B. Warunki ważności materii:

1) specjalne hostie «quibus glutinum ablatum est» są materią nieważną;

2) są natomiast materią ważną, jeśli jest w nich obecna ilość glutenu wystarczająca do otrzymania wypieku chleba, nie zostały dodane materie obce, a postępowanie zastosowane do ich otrzymania w żadnym wypadku nie zmienia istoty chleba.

(II. Normy dotyczące moszczu – tytuł red.)

II. Jeśli chodzi o pozwolenie na użycie moszczu:

A. Rozwiązaniem, które ma pierwszeństwo jest komunia «per intinctionem», albo tylko pod samą postacią chleba w koncelebracji.

B. Może być ono udzielone przez Ordynariuszy kapłanom dotkniętym alkoholizmem lub inną chorobą, która uniemożliwia przyjęcie nawet minimalnej ilości alkoholu, po wcześniejszym przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

C. Przez «mustum» [moszcz] rozumie się świeży winny sok lub także sok przechowywany, zatrzymując jego fermentację (przez zamrożenie lub inne metody, które nie [zmieniają jego] natury).

D. Dla tych, którzy mają pozwolenie na używanie moszczu, pozostaje na ogół zakaz przewodniczenia Mszy świętej koncelebrowanej. Można jednak dopuścić wyjątki; w przypadku Biskupa lub Przełożonego Generalnego, lub także w rocznicę Święceń kapłańskich lub przy podobnych okazjach, po wcześniejszym zezwoleniu przez Ordynariusza. W takich przypadkach kapłan, który przewodniczy Mszy świętej, powinien przyjąć komunię także pod postacią moszczu a dla innych koncelebrujących kapłanów powinno się przygotować kielich z winem normalnym.

E. W bardzo rzadkich przypadkach próśb ze strony świeckich trzeba będzie odwołać się do Stolicy Świętej.

III. Normy ogólne:

A. Ordynariusz powinien sprawdzić, czy używany produkt jest zgodny z podanymi wyżej wymaganiami.

B. Ewentualne pozwolenie będzie udzielone, dopóki trwa sytuacja, która uzasadniła prośbę.

C. Należy unikać zgorszenia.

D. Kandydaci do kapłaństwa, którzy są chorzy na [celiakię] lub są dotknięci alkoholizmem lub analogicznymi chorobami, biorąc pod uwagę centralne miejsce celebracji eucharystycznej w życiu kapłańskim, nie mogą być dopuszczeni do Święceń.

E. Od chwili, gdy odpowiednie kwestie doktrynalne zostały już zdefiniowane, kompetencja dyscyplinarna łącząca się z tym zagadnieniem spoczywa na Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

F. Zainteresowane Konferencje Episkopatu powinny co dwa lata zdać relację odnośnie stosowania powyższych norm wyżej wymienionej Kongregacji.

Przekazując powyższe normy

+ Joseph Card. Ratzinger